A közösségi tolmácsolásról

A közösségi tolmácsolás napjainkban egy még felfedezetlen és újkeletű kutatási területnek számít a fordítástudományon belül. Noha a jóléti országokban már korábban is fontos szerepet tulajdonítottak neki, egyre meghatározóbb és emellett igen aktuális témának számít Európa országaiban is. De mi állhat ennek a jelenségnek a hátterében, és egyáltalán mit értünk közösségi tolmácsoláson? Kik azok a közösségi tolmácsok, és melyek a legfontosabb tulajdonságaik?

Androvics Dániel írása (e-mail: danielandrovics[at]gmail.com)

Európa történetében a közösségi tolmácsolásra nagy hatást gyakorló események egyike az Európai Unió megalapítása, Magyarország szempontjából pedig a 2004-es csatlakozása volt. A tagállamok közt gyakorlatilag megszűntek az országhatárok, az emberek pedig többek között a jobb munkalehetőség és megélhetés miatt elkezdtek a gazdaságilag jobban teljesítő országokba vándorolni. Gyakran egyáltalán nem vagy csak kis mértékben beszélték az ország nyelvét, így hivatalos ügyeik intézéséhez nyelvi közvetítők segítségére szorultak. Napjainkban a közösségi tolmácsok iránti igény növekedésének hátterében az elmúlt pár év egyik legmeghatározóbb témája, vagyis a „migrációs válság” áll. Nagyjából 2014 végén kezdődött és mindmáig tart, a folyamat hátterében pedig a fegyveres konfliktusok, vallási és politikai üldöztetés és gazdasági problémák állnak. Főként a közel-keleti országokból, Afrikából, a Balkánról és Közép-Ázsiából érkeznek emberek a legkülönbözőbb társadalmi háttérrel, célokkal és szándékkal Európába. A közösségi tolmácsolásról nagy általánosságban elmondható, hogy azokban a jóléti országokban (USA, Ausztrália, Kanada) volt eddig különösen fontos szerepe, ahol az oda érkező, idegen nemzetiségű és az ország nyelvét nem vagy csak kismértékben beszélő bevándorlók száma éves szinten számottevő, így maga a folyamat nagymértékben meghatározza az adott ország működését, mindennapjait. Ma már az Európai Uniót is meg kell említenünk, ahol a bevándorlás az utóbbi években egyre hangsúlyosabb jelenség.

Amikor a közösségi tolmácsolást szeretnénk meghatározni, az első nehézséget rögtön maga a fogalom pontos megnevezése jelenti: Közösségi tolmácsolás? Hatósági vagy szociális tolmácsolás? Bírósági tolmácsolás? A fogalomra egyszerre több megnevezés is használatban van, amely megtévesztő lehet sokak számára, hiszen a szociális vagy hatósági tolmácsolás csupán a szóban forgó fogalomhoz tartozó egyes részterületeket fedi le, ennél azonban sokkal összetettebb. Ugyanez a jelenség figyelhető meg az angol és a német nyelvekben: public service interpreting, community interpreting, cultural interpreting, Kommunaldolmetschen, Gemeindedolmetschen vagy Sprach- und Integrationsmittler. Napjainkban azonban már egyre inkább kezd elterjedni a PSIT betűszó használata, amely az angol Public Service Interpreting and Translation kifejezés rövidítése. Fontos lenne a magyar nyelvben is ezt a példát követni, hiszen amig a fogalomnak nincs általánosan elfogadott, egységes neve, addig nem tud megszilárdulni a fordítástudományon belül.

A másik nagy nehézséget a fogalom pontos meghatározása jelenti. Ha a nemzetközi szakirodalomban kezdünk el kutatni a témával kapcsolatban, érdemes megemlíteni Sylvia Kalina német kutató nevét. Ő a közösségi tolmácsolás fogalmának meghatározásakor a konferenciatolmácsolásból indul ki. Egy különálló kategóriának tekinti, és azt mondja, hogy minden más tolmácsolási típus esetében közösségi tolmácsolásról beszélünk. Ezeket gyűjtő néven non-conference interpreting-nek hívja és négy fő területet különít el egymástól: a bírósági/jogi, az üzleti, az egészségügyi és a hatósági tolmácsolást.  A tolmácsolás különböző fajtáit csoportosíthatjuk annak helyszíne, témája, időtartama vagy módja szerint is. Ez alapján egy másik lehetőség a közösségi tolmácsolás meghatározására az alterületeinek megnevezése, mégpedig a helyszín vagy a téma alapján. Szabari Krisztina 2005-ben például három alterületet nevez meg a közösségi tolmácsoláson belül: a bírósági, hatósági és egészségügyi tolmácsolást. Németországban szintén a tolmácsolás helyszínét veszik alapul, amikor a közösségi tolmácsolás főbb alterületeit határozzák meg, azonban ott az oktatási intézményekben való tolmácsolás (pl. szülői értekezlet) egy további kategóriának számít.

Eddig a fogalom meghatározásáról volt szó, érdemes azonban arra is kitérni, hogy kik a közösségi tolmácsok és melyek a legjellemzőbb tulajdonságaik? Régóta léteznek olyan alapvető emberi jogok, amelyek arra irányulnak, hogy egy adott ország idegen nyelvű lakóit nem érheti hátrányos megkülönböztetés a nyelv ismeretének hiánya miatt. Mint minden tolmácsolásnál, a közösségi tolmácsolás esetében is az az elsődleges cél, hogy a két fél megértse egymást. Azonban nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a közösségi tolmács szerepe kitágul, akár a beszélgetéseket is képes irányítani, döntő szerepet tudhat magáénak, hiszen gyakran emberi életek és sorsok függnek tőle. A felek közt jelentős szociális és társadalmi különbségek vannak: az egyik oldalon gyakran hátrányos helyzetű, kevésbé iskolázott vagy a nyelvet nem jól beszélő és az országot nem ismerő emberek állnak, míg a másik oldalon jogszabályokkal és előírásokkal körülbástyázott intézmények és szervezetek. Így a tanúkihallgatástól kezdve a betegtájékoztatáson át egészen a menedékjogi kérelemig, sőt még akár egy esküvői szertartáson is szükség lehet rájuk. A tolmács feladata, hogy a felek között végbemenő információcserét legjobb tudása szerint biztosítsa. Emellett sokszor különféle etikai kérdésekkel is szembetalálhatja magát. Ilyen például a pártatlanság, vagyis az, hogy a tolmács nem állhat egyik félnek sem az oldalára, nem alkothat saját véleményt, meg kell őriznie semleges szerepét (ami egyébként a többi tolmácsolási fajtával szemben is elvárás). Ehhez ki kell alakítania egy érzelmi távolságot a felekkel szemben, amit mindvégig meg is kell tartania. Továbbá nagyon fontos szerepe jut a titoktartásnak is, hiszen az esetek túlnyomó részében hivatalos vagy magánjellegű ügyek intézéséről van szó. Más szempontból megközelítve a közösségi tolmácsolás „liason interpreting” vagyis összekötő tolmácsolás, hiszen az információk gyors cseréje, rövid kérdések és rövid válaszok jellemzik. A tolmácsolás fajtái közül a közösségi tolmácsok legyakrabban a suttogó tolmácsolást és a blattolást alkalmazzák, melynek során nehezítő tényező lehet a megbízó akcentusa, dialektusa és kulturális háttere. A közösségi tolmácsok feladata a nyelvi közvetítő szerepének betöltése. Mindig egyedül dolgoznak és nem pedig tolmácsteam tagjaként. Azon túlmenően, hogy magas szintű ismeretekkel kell rendelkezniük a tolmácsolás területén, bizonyos szinten jártasnak kell lenniük többek között a jogban és az egészségügyben is.

A felsorolt tulajdonságokból láthatjuk, hogy mennyire összetett fogalomról van szó. Mivel a közösségi tolmácsolás még nagyon újkeletű és felfedezetlen területnek számít, ezért sok a tisztázatlan és felmerülő kérdés vele kapcsolatban. Sokáig másodlagos műfajként tekintettek rá, napjainkban azonban az iránta való igény növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb érdeklődés övezi. A közösségi tolmácsok nagyon változatos feladatokat látnak el munkájuk során, melyhez széleskörű tudásra és ismeretre van szükségük. A közösségi tolmácsolás jövőjét illetően pedig fontos megemlíteni, hogy nagyon aktuális témának és fontos kutatási területnek számít. Ahogyan a két évvel ezelőtti migrációs válságot sem lehetett megjósolni, úgy most sem tudhatjuk, hogy mikor lesz legközelebb nagy szükség a közösségi tolmácsokra. Megfelelő képzésükkel ezért időben fel kell készülnünk a jövőbeli váratlan helyzetekre, hiszen gyakran emberi jogok, életek és sorsok forognak kockán. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a jogokat tiszteletben tartsuk. Ebben lehetnek segítségünkre a jövő közösségi tolmácsai.

 

Címkék: Közösségi tolmácsolás, bírósági tolmácsolás, hatósági tolmácsolás, szociális tolmácsolás, bírósági tolmács, hatósági tolmács

 

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink