Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Cégünk számára kiemelten fontos az információbiztonság és az adatvédelem. Jelen adatkezelési tájékoztató a mindenkor hatályos szabályozással összhangban részletezi elkötelezettségünket az Ön személyes adatainak védelme iránt.

1. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

Az adatkezelő: Fordításcentrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő székhelye: 3326 Ostoros, Egri úti lakópark 51.
Adószám: 26105844-2-10
Telefonszám: +36-30-782-1364
E-mail cím: info[at]forditascentrum.hu

2. Miért, hogyan és mennyi ideig kezeli cégünk az Ön személyes adatait?

Adatkezelés célja

Adatkezelés leírása

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Árajánlatok kezelése

Cégünk kezeli a hozzá közvetlenül beérkezett árajánlatokban szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja az ajánlat összeállítása és az ajánlatkérővel való esetleges kapcsolatfelvétel.

Az árajánlatkérésben szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az árajánlathoz szükséges adatok megküldésével adja meg, valamint a cégünk és az érintett jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], hogy az ajánlat elfogadása esetén létrejöhessen a megbízás.

Elfogadott árajánlat esetén: a megbízás időtartama utáni 1 év. El nem fogadott árajánlat esetén: Az árajánlatkérést követő 14 nap vagy az érintett törlés iránti kérelméig.

Munkára való jelentkezések

Cégünk kezeli a fordítási és tolmácsolási munkára való jelentkezésekben szereplő személyes adatokat. Az adatkezelés célja a lehetséges munkaviszony kialakítása, hogy a megkereső fél és cégünk között megbízási szerződés jöhessen létre.

A megkeresésben megadott személyes adatok, ezen kívül kizárólag a felek közötti szerződés megkötéséhez és kapcsolattartáshoz (telefonszám, e-mail cím) szükséges személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja természetes személy érdeklődő esetén az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], nem természetes személy érdeklődő természetes személy alkalmazottja esetén pedig a cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

Az adatkezelés időtartama az érintett törlés iránti kérelméig tart.

Szerződések, megrendelések

Cégünk kezeli a gazdasági tevékenységével összefüggésben megkötendő és megkötött szerződésekben szereplő személyes adatokat.

A megrendelésekben, szerződésekben megadott adatok, elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím), valamint a számlák kiállításához szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja cégünk és a vásárló/szerződéses partner közötti szerződés megkötése és teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, a Számviteli törvény szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

 

3. Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait cégünk nem adja tovább, nem értékesíti és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Az Ön személyes adatait csak a jelen irányelvnek megfelelően osztjuk meg harmadik felekkel, az alábbiak szerint:

a) Jogi kötelezettségek betartása

Cégünk személyes adatokat továbbíthat, ha az alkalmazandó jogi rendelkezések megkövetelik, vagy ha ilyen intézkedés szükséges bármely jogszabály betartásához (például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adatszolgáltatás).

b) Igényeink, követeléseink, jogos érdekeink érvényesítése

A személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megoszthatjuk cégünk jogainak és érdekeinek védelme érdekében (pl. követeléskezelés, polgári peres- és nemperes eljárások, stb.).

c) Külső szolgáltatók igénybevétele

Cégünk működése során több tevékenységhez harmadik fél szolgáltatót használ, így például a könyveléshez stb. Minden, a cégünk által igénybe vett adatfeldolgozó kizárólag az adatfeldolgozás céljával összeegyeztethető és jogalapjának megfelelő formában és mértékben férhet hozzá a mindenkor hatályos jogszabályok szerint az Ön személyes adataihoz, csak abban az esetben, amennyiben az feltétlenül szükséges, az alábbiak szerint:

Fábián Istvánné egyéni vállalkozó (székhely: 3300 Eger, Kovács János u. 15., adószám: 72755222-1-30)

A fenti vállalkozás cégünk könyvelését biztosítja, így a cégünk által kiállított bizonylatokhoz (és az ezeken kezelt személyes adatok) kapcsolódóan kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozási tevékenységet végez.

d) Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, U.S.)

A fenti vállalkozás cégünk részére levelezőrendszert, szöveg-, illetve táblázatszerkesztő alkalmazást, valamint felhő alapú tárhelyet biztosít. Az adatfeldolgozó által biztosított felületen cégünk a következő személyes adatokat tárolhatja: természetes személy vásárlóinak névjegyzéke, és  nem természetes személy szerződéses partnere természetes személy alkalmazottai neve és elérhetőségei.

4. Hogyan védi cégünk az Ön személyes adatait?

a) Biztonság

Cégünk megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket tesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében az elvesztés vagy a jogellenes hozzáférés különböző formái ellen. Tevékenysége során cégünk minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen az információbiztonságra vonatkozó legjobb gyakorlatoknak.

b) Titoktartás

Cégünk gazdasági tevékenysége során titoktartási kötelezettséget vállal üzleti partnereivel szemben, amely kiterjed a szerződésekkel összefüggő összes információra, így az esetlegesen kezelt személyes adatokra is.

5. Milyen jogai vannak Önnek a cégünk által végzett adatkezelésekkel kapcsolatban?

a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáféréshez való jog

Ön írásban kérheti cégünket, hogy tájékoztassuk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

A cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti az alábbiak figyelembevételével:

 • A cégünk a kérelem teljesítését megelőzően kérheti Öntől annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését.
 • Amennyiben az Ön jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, úgy jogosultak vagyunk az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
 • Amennyiben az Ön több példányban kéri a fenti tájékoztatást, úgy jogosultak vagyunk a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és észszerű mértékű díjat felszámítani.
 • Amennyiben a cégünk nem kezeli az Ön által megjelölt személyes adatot, úgy erről is kötelesek vagyunk Önt írásban tájékoztatni.

b) Helyesbítéshez való jog

Ön írásban kérheti, hogy a cégünk módosítsa azt a személyes adatát, amely pontatlan, helytelen vagy hiányos. Ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítjuk vagy helyesbítjük, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, kiegészítjük az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az Ön által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal. Mindezekről az Ön által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesítjük.

A cégünk abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat Ön sem bocsátja cégünk rendelkezésére, vagy
 • az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága nem állapítható meg minden kétséget kizáróan.

c) Törléshez való jog

Ön írásban kérheti cégünktől személyes adatainak a törlését. A törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni annak megjelölésével, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet a cégünk abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi cégünket. Amennyiben nincs ilyen kötelezettségünk, úgy cégünk az Ön kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről a megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti Önt.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön írásban kérheti, hogy cégünk korlátozza személyes adatainak kezelését. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a cégünk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy a jogszabályban meghatározottak szerint végezhet a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet. Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti,

 • ha Ön vitatja a cégünk, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága nem állapítható meg minden kétséget kizáróan (korlátozás időtartama: a fennálló kétség tisztázásának ideje),
 • ha az adatok törlése nem ütközik jogszabályba, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy a cégünk rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit (korlátozás időtartama: a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának ideje),
 • ha az adatok törlése nem ütközik jogszabályba, de a közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során szükséges az adatok bizonyítékként való megőrzése (korlátozás időtartama: a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat - a tárolás kivételével - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Cégünk az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja Önt.

Cégünk az Ön korlátozáshoz való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Ön személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel aránytalan erőfeszítést cégünk részéről. Az Ön kérésére cégünk tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

e) Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogos érdek alapján kerül sor, úgy az adatkezelés kapcsán az Ön számára biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Ön ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben a cégünk nem kezelheti tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést a cégünk részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
 • az adatkezelés a cégünk jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

f) Jogorvoslathoz való jog

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit a cégünknél szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be az 1. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

Ön – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait. Cégünkkel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

 Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

g) Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét cégünkkel nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy fennáll annak közvetlen veszélye, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 (1) 3911400
Telefax: +36 (1) 3911410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Internet: https://www.naih.hu/

Az adatkezelési tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok:

 • GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi C. törvény a számvitelről

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink