Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Fordításcentrum Kft. (továbbiakban: Fordítóiroda) és a Megbízó (együttesen: Felek) között létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra vonatkozik.
 2. Az Általános Szerződési Feltételek bármely pontjától való eltéréshez mind Megbízó, mind a Fordítóiroda írásbeli hozzájárulása szükséges.
 3. A Megbízó a megrendeléssel arról is nyilatkozik, hogy elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

II. A szolgáltatás tárgya

 1. A Fordítóiroda képzett fordítók és nyelvi szakemberek bevonásával fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. A Fordítóiroda az igénybe vett alvállalkozók, teljesítési segédek teljesítéséért mint sajátjáért felel.
 2. Fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek során az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg célnyelvre való átültetése elektronikus vagy papír adathordozóra történik.
 3. Tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek során egy szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg vagy írott szöveg célnyelvre való átültetése szóban történik.
 4. Lektorálásnak minősül a fordítás lektor általi ellenőrzése a célnyelv követelményeinek megfelelően. Ez magában foglalja a helyesírás, nyelvtan, nyelvhelyesség, stílus, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzését. A szöveg típusától és felhasználási céljától, valamint a megbízó igényeitől függően a nyelvi és szakmai lektorálást külön személy is végezheti. Az ellenőrzés a forrás- és a célszöveg teljes körű egybevetésével történik.
 5. Hiteles fordítást a Fordítóiroda csak az aktuálisan érvényes jogszabályokkal összhangban végez (cégkivonat, valamint cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és cégiratok az Európai Unió bármely hivatalos nyelvére történő fordítása esetén). Minden esetben a Megbízó felelőssége ellenőrizni, hogy a Fordítóiroda által készített ún. hivatalos (záradékolt) fordítást elfogadja-e az adott (magyar vagy külföldi) hatóság. Fordítóiroda ilyen okokból felmerülő reklamációkat nem tud elfogadni.

III. Megrendelés és visszaigazolás

 1. A Fordítóiroda által adott árajánlat megrendelésre, vásárlásra nem kötelez, és a dátumától számított 1 hónapon belül érvényes. A szerződés akkor jön létre, ha az aláírt és személyesen, e-mailben, postai úton vagy online módon elküldött Megrendelőlapot a Fordítóiroda írásban visszaigazolja, ennek hiányában a szerződés nem jön létre.
 2. A Megrendelőlapnak minimálisan a következő adatokat kell tartalmaznia: mely nyelvről mely nyelvre történik a fordítás, teljesítési határidő, fordítás célja, megrendelés időpontja, elkészült fordítás átvételi módja, kapcsolódó nyelvi szolgáltatások (lektorálás, hivatalos fordítás stb.), munka díja, fizetési feltételek. A fordítás célja lehet pl. tájékozódás, nyilvános felhasználás, hivatalos fordítás, illetve bármely olyan cél, amelyre a fordítás elkészítéséhez tekintettel kell lenni. Ha a Felek erről külön nem rendelkeztek, a Fordítóiroda az általános tájékoztatás céljainak megfelelő minőségben készíti el a fordítást.
 3. A tolmácsolási szolgáltatásra vonatkozó Megrendelőlapon minimálisan a következő adatoknak kell szerepelniük: Tolmácsolás fajtája (szinkrontolmácsolás, konszekutív tolmácsolás, kísérő tolmácsolás, fülbesúgás), helyszíne, időtartama, tolmácstechnika, munka díja, fizetési feltételek.

IV. A szolgáltatás díja és teljesítése

 1. A Fordítóiroda a munkadíjat a terjedelem, a fordítás nyelve, a kapcsolódó szolgáltatások (lektorálás, hivatalos fordítás, kiadványszerkesztés stb.) és a teljesítési határidő alapján határozza meg.
 2. Fordítási szolgáltatás esetén a terjedelem kiszámítása a forrásnyelvi szöveg szóközökkel kiegészített karakterszáma alapján történik a Microsoft Word szövegszerkesztő program segítségével, azonban a Fordítóiroda a Megbízóval való előzetes megállapodás alapján más elszámolási egységet vagy egyedi vállalási árat is jogosult meghatározni.
 3. A Megrendelőlapon vállalt teljesítési határidő csak abban az esetben érvényes, ha a Fordítóiroda a fordítandó anyagot a megrendelés elindítása után öt órán belül – személyesen, e-mailben, postai úton vagy online módon – megkapja és a Megbízó a fordítás munkadíját kifizette. Ha a teljesítés órája a megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a megrendelésben rögzíteni kell, egyéb esetben a teljesítés határideje a vállalási határidő napján 12 óra.
 4. A Fordítóiroda haladéktalanul értesíti a Megbízót, amennyiben egy neki fel nem róható okból (pl. mert a forrásanyag elvész, megrongálódik, vagy hiányos állapotban érkezik meg) nem tudja elkezdeni a megbízás feldolgozását. Ebben az esetben a vállalási határidő külön megállapodás keretében módosul.
 5. A tolmácsolási szolgáltatás díja elsődlegesen a teljesítésre fordított idő függvénye. A tolmácsolási szolgáltatás díján felül fizetendő az étkezés, a helyszínre történő utazás és szállás költsége, valamint minden olyan egyéb programra fordított idő díja, amelyen a tolmács a Megbízó kérésére részt vesz, de nyelvi szolgáltatást nem végez. A 30 percnél hosszabb szinkrontolmácsolást két tolmács végzi, akik kb. 20 percenként váltják egymást.
 6. A lektorálás díja alapesetben a mindenkori fordítási díj 50 %-a. Más fordítóirodák által készített fordítások lektorálása esetén, amennyiben ezt a fordítás színvonala indokolja, a Fordítóiroda jogosult fordítási díjat felszámítani.
 7. Fordítás és lektorálás esetén a lefordított/lektorált szöveg átadásának módját a megrendelésben kell rögzíteni, megállapodás hiányában az átadás olyan módon történik, ahogy a Megbízó a forrásdokumentumot a Fordítóirodának eljuttatta. Postai küldés választása esetén a Fordítóiroda a lefordított/lektorált dokumentumokat ajánlott küldeményként adja postára, aminek a díja a Megbízót terheli.

V. A megbízástól való elállás

 1. A Megrendelőlap visszaküldése és a munkadíj kiegyenlítése után a Fordítóiroda haladéktalanul megkezdi a megbízás feldolgozását. Fordítás és lektorálás esetén a Megbízó következmények nélkül elállhat a megrendeléstől, amennyiben a szolgáltatás teljesítése még semmilyen formában sem kezdődött el. Ellenkező esetben a Megbízó köteles kifizetni a megrendelés visszamondásának pillanatáig teljesített szolgáltatás munkadíját (megbízás előkészítése, bérköltségek).
 2. Tolmácsolási szolgáltatás esetén a Megbízó legkésőbb a teljesítés megkezdése előtt 5 munkanappal mondhatja vissza a megrendelést következmények nélkül. Amennyiben a Megbízó a teljesítés megkezdése előtt 5 napon belül áll el a megrendeléstől, ki kell fizetnie a tolmácsolási munkadíj 50 %-át.

VI. Fizetés

 1. Eltérő megállapodás hiányában a Megbízónak a szolgáltatás díját a megbízás feldolgozása előtt kell kiegyenlítenie, azonban a Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy adott esetben – a Megbízóval való előzetes megállapodás alapján – előleget vagy részfizetést kérjen.
 2. A Fordítóiroda a pénzügyi teljesítést, azaz a fordítási díj banki jóváírását követően vagy készpénzes fizetés esetén a díj kézhez vételét követően állítja ki a számlát. Ha a Felek utólagos fizetésben állapodtak meg, akkor a Megbízó a fizetést a Fordítóiroda által kibocsátott számla ellenében a számla keltétől számított 8 munkanapon belül teljesíti. A Megbízó fizetési késedelme esetén a Fordítóiroda a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. A Fordítóiroda fenntartja a jogot arra, hogy a Megbízó fizetési késedelme esetén a már megrendelt, de még nem teljesített fordítási vagy tolmácsolási megbízásokat a pénzügyi teljesítésig felfüggessze.

VII. Minőségi kifogás, vitás kérdések eldöntése

 1. A Fordítóirodának a fordítást elvárható minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie, azonban a szakmai lektorálás nélkül megrendelt dokumentumokban előforduló sajátos terminológia fordításának szakszerűségéért nem vállal felelősséget, kivéve, ha a Megbízó a megrendeléssel egyidejűleg a terminológiát is Fordítóiroda rendelkezésére bocsátotta.
 2. A fordítási megbízás késedelmes teljesítése esetén a Megbízó minden határidőn túli 24 óra elteltével 10 % kártérítésre jogosult, amelynek maximális mértéke összességében nem haladhatja meg az adott projektért összességében megfizetett nettó megbízási díj 100%-át. Amennyiben a késedelmes teljesítés vis maior eredménye, Fordítóiroda jogosult elállni a szerződéstől vagy határidő-módosítást kérni a Megbízótól.
 3. Az elkészült munkát a Megbízó köteles az átvételt követő 3 munkanapon belül átvizsgálni, és - minőségi kifogás esetén - észrevételeit ezen időszakon belül írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva eljuttatni a Fordítóirodának, ellenkező esetben a megbízás teljesítettnek minősül, és a Fordítóiroda jogosulttá válik a számla kiállítására. A bizonyított hibák javítását a Fordítóiroda köteles térítésmentesen elvégezni abban az esetben, ha azok egyértelműen az ő hibájából fakadtak. A hibák javítására a Fordítóirodának 2000 szóként 1 munkanap áll rendelkezésre. Ha a Fordítóiroda a megállapodás szerinti határidőig nem javítja ki a hiányosságokat, köteles a Megbízónak kártérítést fizetni.
 4. Amennyiben a Megbízó a tolmácsolási megbízással kapcsolatban kifogást szeretne tenni, úgy köteles a teljesítést követő 3 munkanapon belül észrevételeit írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva eljuttatni a Fordítóirodának, ellenkező esetben a megbízás teljesítettnek minősül, és a Fordítóiroda jogosulttá válik a számla kiállítására. Bizonyított hibák esetén a Megbízó kártérítés igénylésére jogosult.
 5. Vitás esetben a Fordítóiroda független szakértővel véleményezteti a fordítást, és ennek megfelelően dönt a további intézkedésekről (reklamáció elutasítása, korrekció, kártérítés). A Fordítóirodának legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésére a szakértői vélemény bekérésére. Amennyiben a reklamáció a szakértői vélemény alapján megalapozatlan, a szakértői költségeket a Megbízó viseli, ellenkező esetben a szakértői költségek a Fordítóirodát terhelik. A szakértői vélemény eredményét a felek a vitára nézve irányadónak tekintik. Kártérítés fizetés esetén a Megbízó az elkészült és átvett fordítást nem használhatja fel.
 6. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget a forrásszövegben található pontatlan megfogalmazások, illetve a kézírásos vagy nehezen olvasható szövegek fordításából eredő hibákért. Tolmácsolás esetén a Fordítóiroda nem vállal felelősséget a tájszólásban elhangzó, a természetes beszéd sebességét meghaladó, rossz minőségű műszaki feltételek mellett közvetített vagy érthetetlen szövegek fordításának minőségéért.

VIII. Adatkezelés

 1. A Fordítóiroda a Megbízó személyes adatait minden esetben bizalmasan kezeli és kizárólag a szerződés teljesítése érdekében használja fel.
 2. A Fordítóiroda az általa igénybe vett alvállalkozók, teljesítési segédek részére jogosult átadni a szerződés teljesítése érdekében szükséges anyagokat, adatokat és információkat.
 3. A Fordítóiroda a hozzá eljuttatott dokumentumokat és információkat a Megbízó írásbeli hozzájárulása nélkül sem részben, sem egészben nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére (az alvállalkozók, teljesítési segédek kivételével).
 4. A weboldal látogatásakor tárolt adatok kezelését a Fordítóiroda honlapján közzétett adatvédelmi nyilatkozat szabályozza.

IX. Egyéb rendelkezések

 1. A fordítás mint szellemi alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jog a megbízási díj maradéktalan teljesítését követően kerül Megbízó tulajdonába. Ezt követően Megbízó szabadon jogosult a fordítás további felhasználásáról dönteni.
 2. A Felek vállalják, hogy megőrzik a szerződés teljesítéséhez szükséges minden olyan adatot és információt, amelyek a Felek vagy harmadik személy érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
 3. A Megbízó a Fordítóiroda által igénybe vett teljesítési segédeket a szerződés időtartama alatt és az azt követő egy éven keresztül a Fordítóiroda megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek végzésére. Amennyiben a Megbízó e kötelezettségét megszegi, a Fordítóiroda irányában kártérítési felelősség terheli.
 4. A Felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton rendezik. Az egyeztetés sikertelensége esetén – értékhatártól függően – kikötik a Fordítóiroda székhelye szerinti bíróság illetékességét. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók.
 5. A Megbízó a megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a titoktartási és szerzői jogok tiszteletben tartása mellett a Fordítóiroda a Megbízó részére elvégzett munkát a Megbízó nevének feltüntetésével referenciaként felhasználja.
 6. A Fordítóiroda fenntartja jelen dokumentum változtatásának jogát. A közzététel a Fordítóiroda honlapján történő megjelentetést jelent.

 

Eger, 2020. május 24.

 

Rólunk

A Fordításcentrum fordítóiroda komplex fordítási, tolmácsolási és lektorálási szolgáltatást, valamint tanácsadást nyújt ügyfelei számára. Keressen minket bizalommal, mindig találunk megoldást.

Bővebben

Közösségi oldalaink